Exameneisen

Eisen GELE band                                                                                              
Eisen ORANJE band                                                                                        
Eisen GROENE band                                                                                       
Eisen BLAUWE band                                                                                       
Eisen BRUINE band                                                                                         

Examenreglement. 

Artikel 1. Toepassing

Het examenreglement is van toepassing op de bij de vereniging Dun Hong beoefende sport Judo.

Artikel2. Graduatieniveau’s

De vereniging hanteert de volgende graduaties, waarbij opgemerkt wordt dat de slippengraduaties alleen gelden voor de groep van 6 tot en met 11 jaar;

1. witte band met 2 rode slippen           = beginner, 6 jaar

2. witte band                                             = 6″ kyu

3. witte band met 2 gele slippen

4. witte band met 2 bruine slippen

5. gele band                                              = 5”kyu

6. gele band met 2 oranje slippen

7. gele band met 2 bruine slippen

8. oranje band                                           = 4″ kyu

9. oranje band met 2 groene slippen

10. oranje band met 2 bruine slippen

11. groene band                                        = 3” kyu

12. blauwe band                                       = 2” kyu

13. bruine band                                        = 1” kyu

 Toelichting:

a. Judoka’s van 4 en 5 jaar starten, met een rode band. Bij het bereiken van de zesjarige leeftijd wordt de betreffende judoka automatisch 6e kyu.

b. Judoka’s van 6 tot en met 11 jaar starten met een witte band met 2 rode slippen.

c. Judoka’s vanaf oranje band mogen deelnemen aan extra trainingen ter voorbereiding op het examen voor een hogere band.

d. Indien het examen voor een groene band niet dan wel niet volledig met goed gevolg wordt afgelegd, kan de judoka worden bevorderd naar oranje band met bruine slippen.

Artikel 3. Graduatiebevoegdheid

1. Het toekennen van een slip geschiedt door de Technische Staf (TS) van de vereniging op voordracht van de lesgever.

2. Het toekennen van de in artikel 2 opgenomen graduatieniveaus, m.u.v. slippen, geschiedt door de TS van de vereniging, op voordracht van de lesgever, op de daartoe in het lesplan opgenomen graduatiedagen.

3. Bij afwezigheid van een bevoegde leraar kan het bestuur in overleg met de TS, afdeling judo, een leraar van buiten de vereniging aantrekken om de gehaalde bevorderingen te bekrachtigen.

Artikel 4. Examenbevoegdheid

1. Op voordracht van de lesgever besluit de TS, afdeling judo, tot toelating aan het examen.

2. Het examen wordt door een examencommissie afgenomen op de daartoe in het lesplan opgenomen graduatiedagen.

3. Wanneer het examen voor groene, blauwe of bruine band met gunstig gevolg is afgelegd, wordt door de TS, afdeling judo, de betreffende band toegekend.

 Artikel 5. Examencommissie

De examencommissie voor de groene, blauwe en bruine band bestaat uit drie lesbevoegde leden en waarvan de voorzitter de bevoegdheid judoleraar A bezit.

Artikel 6. Voorwaarden voor graduatie of examen

Om in aanmerking te komen voor een bevordering tot een hogere kyu-graad dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden;

1. a. De judoka dient lid te zijn van de Judo Bond Nederland (JBN) en een geldig betaalbewijs te bezitten van het lopende jaar.

b. Alvorens te gradueren tot gele band dient de judoka een half jaar lid te zijn van de JBN.

2. a. De judoka dient lid te zijn van de vereniging.

b. De judoka dient aan alle contributieverplichtingen voldaan te hebben.

Artikel 7. Minimumleeftijd

1. De judoka dient te voldoen aan een minimum leeftijd voor de te behalen band.

2. De minimum leeftijden zijn:

rode band          4 en 5 jaar

6e kyu        witte band         6 jaar

5e kyu        gele band           7 jaar

4e kyu        oranje band       8 jaar

3e kyu        groene band      9 jaar

2e kyu        blauwe band     10 jaar

1e kyu        bruine band      12 jaar

 Artikel 8. Wachttijden

1. De in dit artikel bedoelde wachttijd is gebaseerd op een standaard trainingsbezoek van één maal per week.

2. De minimum wachttijden bedragen:

– tot 6e kyu   1 jaar

– tot 5e kyu   1 jaar

– tot 4e kyu   1 jaar

– tot 3e kyu   1 jaar

– tot 2e kyu   1 jaar

– tot 1e kyu   1 jaar.

3. a. De wachttijden gaan in op de datum van het behalen van de kyu-graad.

b. lndien de judoka naast de wekelijkse trainingen regelmatig de kyu-examentraining bezoekt, kan  de in het tweede lid opgenomen wachttijd worden teruggebracht tot minimaal 6 maanden.

Artikel 9. Vaardigheidseisen

De judoka dient minimaal te voldoen aan de technische vaardigheden, zoals deze in de judo exameneisen zijn vastgelegd.

Artikel 10. Beoordelingsnormen

De volgende beoordelingsnormen zijn bij de examens van toepassing:

I tot en met 5:              afgewezen.

6 tot en met 10:            geslaagd.

 Artikel 11. Bijzondere promoties

Is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 12. Organisatie examens

1. Minimaal 6 weken voor de graduatie/examendatum leveren de lesgevers de lijsten met de te gradueren/examineren judoka’s in bij de administratie en de eindverantwoordelijke leraar van de TS, afdeling judo.

2. Het (dagelijks) bestuur geeft zijn goedkeuring aan de lijst met kandidaten.

3. De administratie draagt zorg voor:

a. Het maken van de uitnodigingen voor de examens en het maken van de uitnodigingen voor de te gradueren judoka’s.

b. Het innemen van de JBN paspoorten van de gegradueerde judoka’s.

c. Het inschrijven van de kyu-graden in de bondspaspoorten.

d. Het laten tekenen van de bondspaspoorten en de diploma’s door de daartoe bevoegde lesgever.

e. Het verwerken van de kyu registratie en het versturen daarvan naar de JBN.

4. De eindverantwoordelijke leraar van de TS, afdeling judo, nodigt de benodigde examinatoren uit voor de af te nemen examens. Tevens wordt door hem de uitnodigingen verzorgd voor het technisch kader om bij de graduaties aanwezig te zijn.

5. Wanneer de graduatiedatum afwijkt van de in het lesplan opgenomen graduatiedatum wordt dit door de eindverantwoordelijke leraar van de TS, afdeling judo, besproken met het bestuur.

6. De eindverantwoordelijke leraar van de TS, afdeling judo, informeert het bestuur, de WOC, de CAZ en kantinebeheerder wanneer de graduatiedata gepland zijn.

Artikel13. Onvoorzien

ln situaties met betrekking tot het examen of graduatie waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Aldus besloten en vastgesteld in de bestuursvergadering van de Helderse Amateur Budo Club Dun Hong

de dato: 29 – 05 – 2013

De voorzitter, L.J.H. Poortvliet

De secretaris, J.G. Krijtenberg